021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

اطلاعات حساب نیل گشت

  اطلاعات حساب بانک ملت

شماره حساب: ۵۹۶۶۶۲۶۲۱۲
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۳۵۳۶۱۷۹
شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12
صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

 

 اطلاعات حساب بانک سامان

شماره حساب: ۱-۲۷۸۴۳۳۰-۸۱۹-۸۳۳
شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۴۷۱۷۱۶۴
شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01
صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطلاعات حساب بانک گردشگری

شماره حساب: ۱-۱۷۰۲۳۲-۹۹۸۱-۱۲۲
شماره شبا: IR 980640012299810170232001
صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز