021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
021-43390 info@nilgasht.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

اطلاعات حساب نیل گشت

اطلاعات حساب بانک ملت

شماره حساب: ۵۹۶۶۶۲۶۲۱۲
 
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۳۳۵۳۶۱۷۹
 
شماره شبا
IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12
 
صاحب حساب
شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

اطلاعات حساب بانک سامان

شماره حساب: ۱-۲۷۸۴۳۳۰-۸۱۹-۸۳۳
 
شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۳۴۷۱۷۱۶۴
 
شماره شبا
IR 75 0560 0833 8190 27843300 01
 
صاحب حساب
شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز