نیل گشت، مجری مستقیم تورهای تجاری و تفریحی

Personnel 3 Columns

حامد ضرابی

مدیرعامل

داخلی 220 و 320

آتیه اکرامی

مدیر فنی

داخلی 220 و 320

میثم سهیلی پور

مدیر IT

داخلی 220 و 320

راحله موسوی

کارشناس فروش (بلیط)

داخلی 220 و 320

سارا سپاهی

کارشناس فروش (تور)

داخلی 220 و 320

آتنا اصفهانیان

کارشناس فروش (تور)

داخلی 220 و 320

سارا جعفری

کارشناس فروش (تور)

داخلی 220 و 320

مونا صفری

کارشناس فروش (ویزا)

داخلی 220 و 320

Personnel 3 Columns

Without Excerpt

حامد ضرابی

مدیرعامل

آتیه اکرامی

مدیر فنی

راحله موسوی

کارشناس فروش (بلیط)

سارا سپاهی

کارشناس فروش (تور)

آتنا اصفهانیان

کارشناس فروش (تور)

سارا جعفری

کارشناس فروش (تور)

مونا صفری

کارشناس فروش (ویزا)

Personnel With Carousel

Divider, Excerpt, Social icon can be disabled

Personnel With Carousel